[A+] [A-] [włącz kontrast]

Formularz rekrutacji do projektu
"Bezpieczny Maluch – mama spokojnie wraca do pracy"

[RPMP.08.05.00-12-0105/17]

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działania 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.
Celem projektu jest powrót/wejście na rynek pracy co najmniej 13-stu mam – rodziców/opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Krakowa oraz okolic, poprzez utworzenie 15 miejsc opieki w nowym żłobku znajdującym się w Krakowie, przy ul. Siewnej 30A, w okresie od 01.12.2017 r. do 28.02.2019 r.
Kandydatem do projektu może być jedynie kobieta - rodzic/opiekun prawny dziecka w wieku do lat 3 - która spełnia jeden z poniższych warunków:
 1. w dniu rozpoczęcia udziału w Projekcie jest pracująca i przebywa na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim
 2. w dniu rozpoczęcia udziału w Projekcie przebywa na urlopie wychowawczym i nie jest zarejestrowaną osobą bezrobotną
 3. w dniu rozpoczęcia udziału w Projekcie jest zarejestrowaną bądź niezarejestrowaną osobą bezrobotną i aktywnie poszukuje pracy

Uwaga! Aby możliwe było przesłanie formularza należy wypełnić wszystkie pola.
Ujawnione informacje podlegają ochronie i są przetwarzane na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Administratorem danych osobowych jest Instytucja Zarządzająca RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Przetwarzającymi dane osobowe są podmioty: Paulina Trześniewska Bąbelkowo z siedzibą w Krakowie oraz TACON Group s.c. z siedzibą w Katowicach, działający na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu "Bezpieczny Maluch – mama spokojnie wraca do pracy", w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu.

Dane udzielane są dobrowolne. Ich nieudzielenie uniemożliwia wzięcie udziału w projekcie.

Przygotuj wypełniony dokument potwierdzający Twój status na rynku pracy w formacie .pdf lub .jpg. Będziesz go załączać na końcu formularza. W zależności od tego w jakiej jesteś sytuacji mogą to być:
 1. w przypadku kobiet przebywających na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim:
  • zaświadczenie od pracodawcy [ pobierz wzór]
  • wydruk z CEiDG (jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą)
  • kserokopia wniosku o przyznanie zasiłku macierzyńskiego z potwierdzeniem jego złożenia
  • inny dokument potwierdzający pobieranie zasiłku macierzyńskiego
 2. w przypadku kobiet przebywających na urlopie wychowawczym:
  • zaświadczenie od pracodawcy [ pobierz wzór]
  • kserokopia wniosku o zmianę wpisu do CEiDG z potwierdzeniem jego złożenia
  • wydruk z CEiDG (jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą)
  • kserokopia oświadczenia o zamiarze podlegania stosownym ubezpieczeniom złożonego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z potwierdzeniem jego złożenia
  • inny dokument potwierdzający opłacanie składek na stosowne ubezpieczenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 3. w przypadku kobiet bezrobotnych:
  • zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające posiadane statusu osoby bezrobotnej zarejestrowanej
  • oświadczenie o byciu osobą bezrobotną niezarejestrowaną aktywnie poszukującą pracy [ pobierz wzór]

Dane podstawowe Kandydata [sprawdź kto może być kandydatem]
(wprowadź 11 cyfr numeru PESEL)
(wprowadź wyłącznie cyfry numeru)
Adres zamieszkania Kandydata
(wprowadź wyłącznie nazwę ulicy, pomiń "ul.")
(wprowadź kod w formacie: 00-000)
Dane dotyczące statusu na rynku pracy Kandydata
(wybierz z listy rozwijanej)
(wybierz z listy rozwijanej)
Dane dziecka
(wprowadź datę w formacie RRRR-MM-DD)
(wybierz z listy rozwijanej)

Kryteria dodatkowe
Kandydat w procesie rekrutacji może uzyskać punkty za spełnienie kryteriów dodatkowych. Do projektu w pierwszej kolejności kwalifikowane będą osoby z największą liczbą punktów. Uzyskanie punktów za spełnienie kryteriów dodatkowych nie jest wymagane - można nie odpowiadać na pytania niniejszej sekcji. Składane poniżej deklaracje "tak" mają charakter oświadczenia (art. 233 kk stosuje się odpowiednio) i mogą być weryfikowane na dalszych etapach.


zgodnie z Art. 2 pkt 13 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. jako osobę samotnie wychowującą dziecko należy rozumieć: „pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.”

Zgody i oświadczenia kandydata

1. Oświadczam, że zapoznałam się z treścią "Planu rekrutacji" do projektu Bezpieczny Maluch – mama spokojnie wraca do pracy o numerze RPMP.08.05.00-12-0105/17 i akceptuję jego zapisy [przeczytaj "Plan rerutacji"]

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922 z późn. zm.), przez podmioty Paulina Trześniewska Bąbelkowo z siedzibą w Krakowie oraz TACON Group s.c. z siedzibą w Katowicach w celach niezbędnych do realizacji Projektu i jego dokumentacji, w tym w celach związanych z rekrutacją, monitoringiem i kontrolą Projektu, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

3. Oświadczam, że przekazane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

Pliki
Dopuszczalny format: .pdf, .jpeg lub .jpg.